ТРЗ и личен състав

Качество и Професионализъм

Нашият екип е висококвалифициран в цялата гама от услуги в областта на заплатите и персонала включително изготвяне на заплати, декларации и отчети към администрацията, регистрация и прекратяване на трудови договори и подкрепа при проверки и ревизии от страна на данъчната администрация и други органи и институции във връзка с приложимото трудово, социално и данъчно законодателство.

Нашите задължения ще ви отменят изцяло в грижите за работната документация от всякакво естество. Можете да се възползвате от ТРЗ услугите самостоятелно или да ги комбинирате със счетоводни или административни услуги.

Нашите услуги включват:

Aдминистративно-правни консултации в областта човешки ресурси;
Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване или прекратяване на трудови правоотношения;
Оформяне, съхранение и архивиране на досиета на персонала;
Изготвяне на граждански договори, сметка за изплатена суми и служебни бележки;
Изготвяне на ведомости за заплати, фишове, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски, бонуси, социални придобивки;
Издаване на трудови книжки и вписване нa всички промени, заверяване на трудов стаж;
Издаване на УП-2 и УП-3;
Изготвяне на справки по искане на ръководството на дружеството относно персонала;
Изготвяне и подаване по електронен път на ежемесечна информация към НАП /декл. обр.1, обр.6/;
Обработване и подаване в НОИ на документи за болнични;
Изготвяне на платежни документи за плащания към бюджета и персонала;
Изготвяне и подаване на декларации за упражняване на дейност от самоосигуряващи се лица.
Счетоводни услуги
Предлаганите от нас счетоводни услуги са съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и стандартите за финансовите отчети.
Консултации
Online консултации за счетоводното и данъчно, трудовото и осигурително законодателство. Информация за актуализациите и промените в търговското, данъчно законодателство, социалното и здравното осигуряване и др.
Счетоводни услуги
Предлаганите от нас счетоводни услуги са съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и стандартите за финансовите отчети.
Консултации
Online консултации за счетоводното и данъчно, трудовото и осигурително законодателство. Информация за актуализациите и промените в търговското, данъчно законодателство, социалното и здравното осигуряване и др.