Счетоводни услуги

Качество и Професионализъм

Високото ниво на професионализъм и експертни умения при предоставянето на счетоводни услуги са от изключителна важност. Ние ще се погрижим за цялостния процес на счетоводното обслужване, както и за актуализиране на задължителните счетоводни регистри, съгласно приложимото законодателство. Освен това ще изготвим адекватна счетоводна политика, съобразена с Вашия бизнес, в съответствие с местните и международните разпоредби.

Изцяло поемаме обработката на счетоводните документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител в съответствие с изискванията на Българското Счетоводно законодателство и Международните счетоводни стандарти. Можете да ни се доверите да изготвим или актуализираме индивидуален сметкоплан съобразен с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност.

При нас ще откриете и следните счетоводни услуги:

Организация формата на фирменото счетоводство и изготвяне на счетоводна политика;
Изготвяне или актуализация на индивидуален сметкоплан съобразен с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност;
Обработка на счетоводните документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител в съответствие с изискванията на Българското Счетоводно законодателство и Международните счетоводни стандарти;
Изготвяне и подаване в установените законови срокове изискуемите данъчни декларации съгласно ЗКПО;
Изготвяне и подаване на справка декларация по ЗДДС, VIES декларации и др., следене и възстановяване на ДДС;
Подаване на информация, свързана със системата „Интрастат“;
Регистрация и дерегистрация по Закона за данък добавена стойност;
Изготвяне на периодични счетоводни справки по одобрени от клиента форми, отразяващи текущия финансов резултат на дружеството;
Калкулиране на себестойност на изделия и услуги;
Съставяне на справки за: вземания от клиенти, задължения към доставчици, наличности на стоки и материали, дълготрайните активи и амортизации;
Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване и начисляване на амортизации;
Водене на складово стопанство – отчитане на стоково – материалните запаси и следене на складова наличност;
Изготвяне на платежни нареждания за данъци;
Съставяне на годишни счетоводни отчети и всички съпътстващи ги справки и приложения;
Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация и всички съпътстващи я справки и приложения;
Изготвяне и подаване на годишни и текущи отчети за НСИ;
Изготвяне и подаване на периодични декларации до НАП относно дължими данъци и авансови вноски;
Изготвяне на необходимите счетоводни справки за целите на данъчни проверки и ревизии;
Проверка за дължими данъчни и осигурителни задължения;
ТРЗ и личен състав
Ефективното управление на разходите за заплати и взаимоотношенията с персонала е сред причините за цялостният успех на фирмата.
Консултации
Online консултации за счетоводното и данъчно, трудовото и осигурително законодателство. Информация за актуализациите и промените в търговското, данъчно законодателство, социалното и здравното осигуряване и др.
ТРЗ и личен състав
Ефективното управление на разходите за заплати и взаимоотношенията с персонала е сред причините за цялостният успех на фирмата.
Консултации
Online консултации за счетоводното и данъчно, трудовото и осигурително законодателство. Информация за актуализациите и промените в търговското, данъчно законодателство, социалното и здравното осигуряване и др.