Счетоводни услуги

● Организация формата на фирменото счетоводство и изготвяне на счетоводна политика;

● Изготвяне или актуализация на  индивидуален сметкоплан съобразен с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност;

● Обработка на счетоводните документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител в съответствие с изискванията на Българското Счетоводно законодателство и Международните счетоводни стандарти;

● Изготвяне и подаване в установените законови срокове изискуемите данъчни декларации съгласно ЗКПО;

● Изготвяне и подаване на справка декларация по ЗДДС, VIES декларации и др., следене и възстановяване на ДДС;

● Подаване на информация, свързана със системата "Интрастат";

● Регистрация и дерегистрация по Закона за данък добавена стойност;

● Изготвяне на периодични счетоводни справки по одобрени от клиента форми, отразяващи текущия финансов резултат на дружеството;

● Калкулиране на себестойност на изделия и услуги;

● Съставяне на справки за: вземания от клиенти, задължения към доставчици, наличности на стоки и материали, дълготрайните активи и амортизации;

● Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване и начисляване на амортизации;

● Водене на складово стопанство - отчитане на стоково - материалните запаси и следене на складова наличност;

● Изготвяне на платежни нареждания за данъци;

● Съставяне на годишни счетоводни отчети и всички съпътстващи ги справки и приложения;

● Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация и всички съпътстващи я справки и приложения;

● Изготвяне и подаване на годишни и текущи отчети за НСИ;

● Изготвяне и подаване на периодични декларации до НАП относно дължими данъци и авансови вноски;

● Изготвяне на необходимите счетоводни справки за целите на данъчни проверки и ревизии;

● Проверка за дължими данъчни и осигурителни задължения;

Годишно счетоводно и данъчно приключване
/Виж повече/
ТРЗ и Личен състав
/Виж повече/
Финансов контрол
/Виж повече/