SVH Consult

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
  • Определяне на счетоводната политика и изготвяне на индивидуален сметкоплан;
  • Следене за всички входящи и изходящи транзакции;
  • Изготвяне на дневници и справки-декларации по ДДС, протоколи по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС и подаване към НАП по електронен път;
  • Изготвяне на амортизационни планове;
  • Изготвяне на месечни отчети, по одобрена от клиента форма;


ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ
  • Съставяне и поддържане на личните досиета на работниците и служителите;
  • Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения;
  • Изготвяне на служебни бележки и удостоверения.
  • Изготвяне на месечни ведомости за работни заплати и платежни документи;
  • Изготвяне и подаване по електронен път на ежемесечна информация към НАП /декл. обр.1, обр.6/;


КОНСУЛТАЦИИ

„Ес Ви Ейч Консулт“ ЕООД предлага платени online консултации, свързани със счетоводното и данъчно законодателство, трудовото и осигурително законодателство, информация за актуализациите и промените в търговското, данъчно законодателство, социалното и здравното осигуряване и др.
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Ценовата ни политика е гъвкава и отворена към Клиента, отговаряща на неговите индивидуални потребности и възможности. Критериите по които се определя, зависи от:

В какъв сектор работите – търговия, услуги и/или производство;

Kакъв ще бъде Вашият Документооборот – брой приходни и разходни фактури;Получи консултация онлайн