„Ес Ви Ейч Консулт“ ЕООД предлага платени online консултации, свързани със счетоводното и данъчно законодателство, трудовото и осигурителното законодателство, информация за актуализациите и промените в търговското, данъчното законодателство, социалното и здравното осигуряване и др.


Може да отправите Вашето запитване директно в нашия модул за online консултации или на адрес:  office@svhconsult.com

Наш сътрудник ще се свърже с Вас в рамките на 48 часа, за да се уточни начина на получаване на отговор и заплащане на услугата.
Общи условия за получаване на онлайн консултация:

Клиентът носи отговорност за всички вреди, които е причинил на Изпълнителя в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или фалшива информация и данни.

Клиентът носи отговорност за всякакви вреди, причинени на Изпълнителя в резултат на злоумишлени деяния на Потребителя.

Изпълнителят и неговите управляващи органи, служители или представители не носят отговорност за каквито и да е загуби или вреди, понесени от Клиента или други лица /включително всякакви преки и непреки загуби или вреди, пропуснати ползи, нарушена репутация, загуба на данни и поръчки/, в някаква връзка с използването или невъзможността от използване на Уеб-сайта, включително загуби или вреди поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Изпълнителя поради използване или разглеждане на Уеб-сайта или услугите на Изпълнителя.

Изпълнителят не носи отговорност за причинени на Клиента вреди, в т.ч. за неспазване на сроковете, упоменати в тези или други Общи условия, когато вредите са резултат или са обусловени от повреди и/или сривове в комуникационните канали и средства за връзка и при закъснения от страна телекомуникационните оператори, както и при други независещи от Изпълнителя обстоятелства и/или случайни събития.