● Aдминистративно-правни консултации в областта човешки ресурси;

●Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване или прекратяване на трудови правоотношения;

● Оформяне, съхранение и архивиране на досиета на персонала;

●Изготвяне на граждански договори, сметка за изплатена суми и служебни бележки;

●Изготвяне на ведомости за заплати, фишове, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски, бонуси, социални придобивки;

● Издаване на трудови книжки и вписване нa всички промени, заверяване на трудов стаж;

● Издаване на УП-2 и УП-3;

● Изготвяне на справки по искане на ръководството на дружеството относно персонала;

● Изготвяне и подаване по електронен път на ежемесечна информация към НАП /декл. обр.1, обр.6/;

● Обработване и подаване в НОИ на документи за болнични;

● Изготвяне на платежни документи за плащания към бюджета и персонала;

● Изготвяне и подаване на декларации за упражняване на дейност от самоосигуряващи се лица.